Strona główna

Kancelaria komornicza w dniu 24.12.2020 r. (wigilia) będzie nieczynna.

W zamian zostaje wyznaczony dzień przyjęcia stron na środę 23.12.2020r.W związku z ogłoszeniem stanu epidemii wywołanym rozprzestrzenianiem się zakażeń SARS-COV-2 zaleca się aby załatwianie spraw i udzielanie informacji we wszystkich sprawach nie wymagających osobistego stawiennictwa odbywało się poprzez kontakt telefoniczny, listowny lub elektroniczny.

Zaleca się dokonywanie wpłat na konto bankowe kancelarii komorniczej.

Obowiązkiem osób przebywających na terenie kancelarii komorniczej jest:

- dezynfekcja rąk

- zakrywanie ust i nosa za pomocą własnej maseczki, przyłbicy lub np. chusty

- zalecanie zachowania odstępu 2 m od innych osób znajdujących się w pobliżu

- stosowanie się do poleceń i wskazówek pracowników kancelarii komorniczej tak aby czas przebywania w kancelarii był jak najkrótszy.

Kancelaria posiada elektroniczny dostęp do poniższych baz danych pozwalających na bardzo szybkie uzyskanie informacji w zakresie majątku, adresu zameldowania oraz innych istotnych dla sprawy informacji na temat dłużnika.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest bazą, która umożliwia uzyskanie informacji na temat:

  • zgłoszeń dłużnika do ubezpieczeń społecznych,
  • płatników składek na ubezpieczenia społeczne dłużnika,
  • świadczeń wypłacanych dłużnikowi przez ZUS oraz ujawnionych rachunków bankowych.

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPIK) to baza umożliwiająca uzyskanie informacji na temat zarejestrowanych przez dłużnika pojazdów.

Baza Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) umożliwia m.in. sprawdzenia adresu zameldowania dłużnika

OGNIVO jest to narzędzie umożliwiające elektroniczną wymianę informacji w zakresie rozliczeń oraz posiadanych przez dłużnika rachunków bankowych w danym banku.

Kancelaria jest przystosowana do obsługi wniosków składanych w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU).

Właściwości

Zakres działania komornika:

W oparciu o art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 8 ust 6 wymienionej wyżej ustawy wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie, że korzysta z wyboru komornika.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób